GOK

GOK 2023-2024

MET HART EN ZIEL

Immaculata is een school met GOK-uren. Dit betekent dat wij een school zijn die meewerkt aan het gelijke onderwijskansenbeleid. Conform het decreet so willen we “op onze school, via ons zorg- en gelijke onderwijskansenbeleid, werken aan de optimale leer- en ontwikkelingskansen van AL onze leerlingen.” (art. 47, punt 5). Wij willen dus elke leerling op school alle kansen bieden. We begeleiden je extra als je meer zorg nodig hebt, want we streven ernaar dat iedereen zich goed voelt op school en zich in de beste omstandigheden kan ontplooien. We proberen je zoveel mogelijk te helpen in de les zelf. Is dit onvoldoende, dan krijg je nog extra persoonlijke begeleiding, vooral binnen maar ook buiten de lestijd.


SAMEN BOUWEN AAN EEN SCHOOL VOOR IEDEREENDe GOK-momenten op onze school zijn gebaseerd op een bevraging bij leerkrachten, ouders en leerlingen waarbij we het vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs (zie afbeelding hierboven) als uitgangspunt gebruikten. Op basis van de analyse die we gemaakt hebben, willen we in de komende jaren het gelijke kansenbeleid toespitsen op de pijlers: welbevinden en goed onderwijs – krachtige leeromgeving. Uit deze bouwstenen groeiden dan ook de initiatieven die verder worden toegelicht.


WELBEVINDEN

Leerlingen die zich goed in hun vel voelen, presteren gemiddeld beter op school (Colpin, 2018). Omgekeerd kunnen sociaal-emotionele problemen het leren bemoeilijken. Dat wil niet zeggen dat het versterken van het welbevinden alleen gericht is op het verbeteren van (cognitieve) leerprestaties. Je streeft naar een optimale ontwikkeling van elke leerling. Als je als school inzet op het welbevinden van leerlingen, komen ze op een spontane en vitale manier tot leren en kunnen ze zich ontwikkelen tot veerkrachtige volwassenen (naar https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen).

Iedereen zit boordevol talenten. Eerstejaars zijn zich vaak niet bewust van hun talent. Een kindertalentenfluisteraar helpt een jongere bij het ontdekken van zijn/haar talenten en geeft hem/haar zo de kans om zich te ontplooien (mevr. Evelyn Ryon en mevr. Marijke Vandevyvere).

Ook de peter- en meterwerking is een zeer belangrijke pijler binnen het welbevinden. Leerlingen van vijfde of zesde jaar kunnen peter of meter worden van onze eerstejaars. Op deze manier verloopt de overgang tussen de lagere school en de secundaire school vlot. Het schept ook een band. Onze oudere leerlingen leren daarnaast ook verantwoordelijkheid te nemen (mevr. Marijke Vandevyvere).

Scholieren ervaren vaak stress of faalangst en vinden het moeilijk om een balans te vinden tussen het schoolleven en vrije tijd. Met de juiste mindset kan hieraan gewerkt worden, zowel in de les (bv. Kompas) als door middel van workshops (mevr. Nele Bouve).


GOED ONDERWIJS – KRACHTIGE LEEROMGEVING

Het continuüm van zorg (zie afbeelding hieronder) geeft structuur aan de organisatie van leerbegeleiding op school. Het vormt één doorlopend, aansluitend geheel en bestaat uit vier fasen die we afzonderlijk uitwerken. Concreet betekent dit dat we een basisaanbod hebben voor alle leerlingen en zorg bieden voor leerlingen voor wie dit niet volstaat. Een goed uitgebouwde  basiszorg heeft als gevolg dat minder leerlingen nood hebben aan bijkomende maatregelen en dat er proactief kan ingespeeld worden op de noden van de leerlingen.


In de brede basiszorg zitten al heel wat GOK-initiatieven verweven, zoals:

 • dactyloles voor eerstejaars op dinsdag en donderdag over de middag (mevr. Els Scheirlynck)
 • de wiskundestudie op maandag, dinsdag en donderdag tijdens het achtste lesuur en vrijblijvende infosessies ‘Hoe studeer ik voor wiskunde?’ voor de eerste en tweede graad (mevr. Mientje Merlevede) en derde graad (mevr. Greet Decrock en mevr. Leen Vanderyse); ook tijdens de les wiskunde kan er ondersteuning gegeven worden in de vorm van coteaching
 • de taalstudie Frans op dinsdag en donderdag tijdens het achtste lesuur(mevr. Vantomme) en taalstudie Nederlands en Engels (meneer Laurens Penninck) op donderdag tijdens het achtste lesuur
 • ondersteuning tijdens de les Nederlands voor anderstalige leerlingen (mevr. Elizabeth Vanbecelaere)
 • ondersteuning tijdens of na de les voor wetenschappen (mevr. Inge Verbeke en meneer Dries Moeyaert)
 • ondersteuning na de les voor directe zorg (mevr. Valerie De Doncker), grootkeuken (meneer Francis Goetgeluck), schoonheidsverzorging (mevr. Lauranne Deman) en haarzorg (mevr. Katrien Morel)

Werken aan gelijke onderwijskansen voor alle kinderen (kansrijk of kansarm of kansanders) zien we als de hoofdopdracht in ons schoolbeleid. Hieraan werken willen we expliciet én geïntegreerd aanpakken met het ganse schoolteam, ieder vanuit eigen talenten en mogelijkheden.

ZORGVRAGEN


Je eerste aanspreekpunt is en blijft het titularisteam. Deze mensen zullen je de juiste weg wijzen naar de betrokken (GOK-)leerkrachten die je verder kunnen begeleiden.

Ook onderstaande contactpersonen helpen je graag verder:

  pedagogisch directeur

          Steven Beddeleem

  leerlingenbegeleiding (per graad)

          Catherine Lesage (eerste graad)
          Sara Dupont (tweede graad)
          Adinda Vandenbulcke (derde graad)

  GOK-coördinator

          Marijke Vandevyvere